اخبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - مهندسی مکانیک