اخبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - گروه شیمی و مهندسی شیمی