دانشکده فنی و مهندسی

اخبار


محمد صدیق ثابتی رییس دانشکده مهندسی عمران (گرایش آب) دکترای تخصصی داخلی 235 سایت شخصی ساختمان دانشکده فنی و مهندسی، طبقه همکف، دفتر ریاست دانشکده ms.sabeti@iausdj.ac.ir