معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی


گوران حسنی فرد معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی برق – کنترل دکترای تخصصی 08733288661 (داخلی 235) سایت شخصی سنندج – بلوار پاسداران – دانشگاه آزاد واحد سنندج - دانشکده فنی و مهندسی – طبقه همکف – اتاق معاونت دانشکده goran.hasanifard@iausdj.ac.ir

سامانه‌ها