معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی


قادر بایزیدی معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی معماری دکترای تخصصی 08733288661 (داخلی 235) سایت شخصی سنندج – بلوار پاسداران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - دانشکده فنی و مهندسی – طبقه همکف – اتاق معاونت دانشکده q_bayzidi@yahoo.com

سامانه‌ها