اداره پژوهش دانشکده فنی


اهون شریفی رییس پژوهش دانشکده مهندسی برق (گرایش الکترونیک) 08733288661 (داخلی 188) سایت شخصی ساختمان دانشکده فنی و مهندسی، طبقه همکف، پژوهش A.Sharifi@iausdj.ac.ir

عنوان فایل ها و اسناد عمومی را وارد کنید!

عنوان فایل

سامانه‌ها