دفتر برنامه و بودجه


قاصدک یزدان پرست مدیر برنامه و بودجه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد 08733287662 سایت شخصی سنندج – خیابان فلسطین- روبروی مسجد احمدنسب- tbbs83@iausdj.ac.ir

شرح وظايف دفتر طرح و برنامه و بودجه 

 

 1.  تهيه و تنظيم طرح­ها و برنامه‌هاي مورد نياز و تشخيص اولويت آنها

 2. تعيين اولويت‌هاي برنامه‌اي دانشگاه

 3. ارزيابي کليه طرح‌ها و برنامه‌هاي ارائه شده و تجزيه و تحليل آنها
 4. انجام بررسي‌هاي لازم به منظور شناسايي امکانات و نيازمنديهاي موجود در زمينه برنامه هاي دانشگاه
 5. همکاري در پيش بيني نيروي انساني مورد نياز واحد دانشگاهي
 6. تنظيم برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت واحدهاي دانشگاه
 7. تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهيه و تنظيم برنامه هاي واحد و اطلاع از وضعيت شاخص هاي آماري دانشگاه
 8. ارايه طرح هاي جديد به منظور توسعه و کمي و کيفي واحد دانشگاهي
 9. پيگيري روند اجراي برنامه‌هاي واحد دانشگاهي و تنظيم گزارش هاي ادواري و ارسال آن به دفتر طرح و برنامه و بودجه سازمان مرکزي
 10. ارزيابي ساليانه برنامه‌هاي تدوين شده در واحد
 11. تطبيق برنامه هاي تدوين شده در واحد با برنامه هاي کلان دانشگاه آزاد اسلامي و برنامه هاي منطقه اي
 12. ارزيابي ساليانه امتياز واحد براساس شاخص کمي و کيفي تعريف شده به منظور کسب امتياز جديد از سازمان مرکزي
 13. عضويت در کميته بودجه و همکاري در تهيه و تنظيم بودجة سالانه واحد با همکاري ساير دفاتر و انجام اقدامات لازم در اين زمينه
 14. بررسي و ارزيابي عملکرد بودجه مقايسة آن با برنامه هاي واحد
 15. اجراي سياست هاي بودجه اي تعيين شده از سوي سازمان مرکزي دانشگاه و بررسي و ارزيابي عملکرد بودجه و مقايسة آن با برنامه هاي واحد
 16. ارتباط مستمر و انجام هماهنگي لازم با دفتر طرح و برنامه و بودجه سازمان مرکزي
 17. ايجاد نظام ارزيابي در واحد و استفاده از نتايج آن جهت ارتقاء کيفيت تحصيلي
 18. كنترل و ثبت درخواست جنس از انبار و تأييد آن براساس رديف بودجه
 19. مشخص نمودن انحراف بودجه عملياني 3 ماهه
 20. کسب مجوز هزينه هاي پژوهشي از سازمان مرکزي
 21. انجام ساير امور محوله
 22. توجه: ضروري است كليه فعاليتهايي كه در راستاي وظايف فوق انجام مي‌گيرد با هماهنگي و تأييد دفتر طرح و برنامه و بودجه حوزه معاونت پژوهشي سازمان مركزي صورت پذيرد.

 

فعاليتهاي دفتر طرح و برنامه و بودجه 

 

برگزاري جلسات كميته بودجه

تهيه برنامه چهارم توسعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

تهيه برنامه استراتژيك در سال 1381

تهيه برنامه و مشخص نمودن درآمد واقعي ترم‌ها

محاسبه 6% بودجه پژوهشي از شهريه و تقسيم بندي آن بر اساس بخشنامه

تعيين رديف بودجه درخواست جنس از انبار

کنترل مقدار تأييد اجناس با برنامه ثبت شده

استخراج هزينه­هاي پژوهشي جهت کسب مجوز

اخذ مجوز هزينه پژوهشي

استخراج هزينه هاي پژوهشي جهت آماده سازي به سازمان مرکزي

کسب اطلاعات مربوط به آمار دانشجويان ثبت نام شده ترم ها

اخذ و ثبت اطلاعات مالي بصورت ماهانه

بررسي وتجزيه و تحليل و آناليز نمودن اطلاعات و بدست آوردن انحراف بودجه

برگزاري کارگاه بودجه

ارزشيابي کارکنان بصورت ترمي

تکميل CD پيش­بيني بودجه سال آينده (در آذر ماه هر سال)

تهيه و تدوين بودجه عملياتي براي سال آينده (در بهمن تا اسفند هر سال)

تکميل CD محاسبه بودجه پژوهشي سال مالي (در خرداد هر سال)

تکميل CD برنامه چهارم توسعه (در تير ماه هر سال)

تدوين برنامه استراتژيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج و مراكز تابعه

کارهاي محوله متفرقه

 

عنوان فایل

سامانه‌ها