دانشکده علوم پایه - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: شیمی
ایمیل: bahram302.ebrahimi@gmail.com
مکان: ساختمان پژوهش- طبقه چهارم
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: فيزيك
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: فیزیک
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: زيست شناسي علوم جانوري
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: بیوشیمی
ایمیل:
مکان: