دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: تربیت بدنی
ایمیل: zin38@gmail.com
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حقوق جزاوجرم شناسی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: زبان وادبيات فارسي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مدیریت
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: روان شناسي
ایمیل:
مکان: