دانشکده فنی و مهندسی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: معماری
ایمیل: ma.ahmadi@iausdj.ac.ir
مکان: سنندج- سه راه ادب- دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده معماری- گروه معماری
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی برق قدرت
ایمیل: farid.adabi@iausdj.ac.ir
مکان: مکان: خیابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشکده فنی و مهندسی
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: کامپیوتر
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
ایمیل: m_ashna@iausdj.ac.ir
مکان: خیابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشکده فنی، اتاق اساتید گروه مکانیک
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مكانيك
ایمیل: B.amani@iausdj.ac.ir
مکان: