دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: علوم دامي
ایمیل:
مکان:
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: تغذیه دام
ایمیل: ladan.esmaylzadeh@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: علوم دامي
ایمیل:
مکان:
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: علوم و مهندسی آبياري
ایمیل: m.byzedi@gmail.com
مکان: سنندج- دانشگاه آزاد اسلامی گروه مهندسی آب
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی: صنايع غذايي
ایمیل: s.bah@iausdj.ac.ir
مکان: