معاونت آموزشی - کارکنان

مهندس رزیتا همیلی مدیر کل برنامه ریزی و امور آموزشی مهندسی برق 08733289427 سایت شخصی ساختمان آموزش، طبقه همکف homaili.rozitaa@gmail.com
طیبه رحیمی رئیس اداره هیات علمی 08733288661 سایت شخصی
شیدا عطائی مسئول امتحانات دکتری 08733288661 سایت شخصی
مهندس شیوا احمدی مسئول واحد کامپیوتر 087332886664 سایت شخصی
رعد پروازه مسئول دفتر حوزه معاونت آموزشی 08733288684 سایت شخصی
دکتر عبدالله رفاعی معاون آموزشی فیزیک دکتری تخصصی 08733289413 سایت شخصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ساختمان آموزش