دانشجویی و فرهنگی - کارکنان

دکتر قباد میمنت آبادی معاون دانشجویی و فرهنگی دکترا 08733289413 (داخلی 118) سایت شخصی
دکتر ام کلثوم شهریاری مدیر فرهنگی 08733246247 (داخلی 178) سایت شخصی
علی گویلی مدیر دانشجویی 08733246480 (داخلی 117) سایت شخصی
علی سلیمانی مدیر ورزشی 08733289428 (داخلی 166) سایت شخصی
سالار اسدی مسئول نقل و انتقالات 08733289431 و داخلی 169 سایت شخصی
محمد قاچیانی مسئول نظام وظیفه داخلی 121 سایت شخصی
سروه بهمنی مسئول تخفیفات داخلی 117 سایت شخصی
فرهان بهرامی مسئول بوفه و رستوران داخلی 161 سایت شخصی
محمد شکوری مسئول خوابگاه داخلی 121 سایت شخصی
ماهده کاظمی ناظمه خوابگاه 08733621750 سایت شخصی
رامش حاجی میرزایی کارشناس استخر 08733621750 سایت شخصی
فائزه همیلی ناظمه خوابگاه 08733621750 سایت شخصی
اقدس سلامی ناظمه خوابگاه 08733621750 سایت شخصی
نادر پژمانی کارشناس ورزشی برادران 08733289428 (داخلی 161) سایت شخصی
علی زندکریمی تأسیسات استخر سایت شخصی
ناصر بهمنی کارشناس استخر سایت شخصی
بختیار احمدی کارشناس فرهنگی سایت شخصی
سیف الله ابراهیمی نیا کارشناس قران و عترت سایت شخصی
مسعود مبارکی کارشناس تربیت بدنی سایت شخصی