معاونت توسعه مدیریت و منابع - کارکنان

فرهاد محمدی مدیر امور اداری سایت شخصی
کیومرث احمدی معاون توسعه مدیریت و منابع مدیریت دولتی دکتری تخصصی سایت شخصی ahmadi.kumars@gmail.com