معاونت توسعه مدیریت و منابع - کارکنان

دکتر انور خسروی معاون مالی و اداری دکتری تخصصی سایت شخصی
علی حیدر وکیلی مدیر امور اداری سایت شخصی
کیومرث احمدی معاون توسعه مدیریت و منابع مدیریت دولتی دکتری تخصصی سایت شخصی ahmadi.kumars@gmail.com