دانشکده علوم پزشکی- پرستاری و مامایی - کارکنان

کاوه بهمن پور رییس دانشکده پرستاری دکترای تخصصی 08733235826 سایت شخصی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج kaveh_hpt@iausdj.ac.ir
فریبا سلیمانی رئیس امور آموزشی دانشجویی 33288661 (داخلی 245) سایت شخصی
خالد شاهمرادی کارشناس آموزش(پرستاری) روابط عمومی کارشناسی 33288661 (داخلی 245) سایت شخصی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج . دانشکده پرستاری و مامایی
فرناز سیدالشهدایی کارشناس آموزش(مامایی) پرستاری کارشناسی 33288661 (داخلی 109) سایت شخصی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج . دانشکده پرستاری و مامایی
هانا سجادی کارشناس کتابداری علوم کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی ارشد 08733288661(داخلی 185) سایت شخصی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج . دانشکده پرستاری و مامایی hana_si2019@yahoo.com
چیمن ولیدی کارشناس آموزش ادبیات نمایشی کارشناسی 08733288661(داخلی 134) سایت شخصی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج . دانشکده پرستاری و مامایی cheemanvalidi@gmail.com
پرشنگ عزیزی کارشناس فارغ التحصیلان روانشناسی کارشناسی ارشد 08733288661(داخلی 245) سایت شخصی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج . دانشکده پرستاری و مامایی prshang.azizi@gmail.com
حمیرا ابراهیمی کارشناس EDO مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد 08733235826 سایت شخصی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج . دانشکده پرستاری و مامایی homairaebrahimi@gmail.com
فاطمه کشاورزی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ژنتیک مولکولی دکتری سایت شخصی gol.keshavarzi@gmail.com
اطهره نجفی مدیر گروه پرستاری پرستاری کارشناسی ارشد سایت شخصی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج . دانشکده پرستاری و مامایی rosenajafi8@gmail.com
هایده محمدی کارشناس آزمایشگاه زیست سلولی و مولکولی دانشجوی دکتری سایت شخصی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج . دانشکده پرستاری و مامایی Mohammadi.haydeh@gmail.com
کژال پیری کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی کارشناسی ارشد سایت شخصی kajalpiri1641@gmail.com
کاوه بهمنی کارشناس پژوهش آموزش ابتدایی کارشناسی 08733288661(داخلی 134) سایت شخصی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج . دانشکده پرستاری و مامایی