دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - کارکنان

محمود گودرزی رییس دانشکده مشاوره خانواده دکترا 33184300 (داخلی 133) سایت شخصی mg.sauc@iausdj.ac.ir
رفیق حسنی مدیر پژوهش و فناوری مدیریت آموزشی دکترا 33184301 (داخلی 129) سایت شخصی hasani.rafigh@iausdj.ac.ir
الهام دیوانی رئیس امور آموزشی دانشجویی 08733184493 سایت شخصی سنندج شهرک بعثت مجتمع امام خمینی(ره)
محمود حسنی متصدی امور اداری حوزه ریاست دانشکده سایت شخصی
حمید شریعتی کارشناس گروه روانشناسی 08733184493 سایت شخصی سنندج شهرک بعثت مجتمع امام خمینی(ره)
امیر سقزی کارشناس گروه های زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، آموزش ابتدایی و علوم تربیتی، علوم اجتماعی و تربیت بدنی داخلی 137 سایت شخصی
مسعود خالدی مسئول بایگانی داخلی 165 سایت شخصی
آزاده زارعی کارشناس پژوهش سایت شخصی
جمیل حبیبی کارشناس مسئول فارغ التحصیلان داخلی 165 سایت شخصی
عیسی خالانی مسئول اتاق استادان 33184492 سایت شخصی
فواد زندکریمی مسئول سایت کامپیوتر سایت شخصی