دبیرخانه هیات امنای استان کردستان - کارکنان

دکتر مظفر یکتایار ریاست دبیرخانه هیات امنای استان کردستان مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دکتری تخصصی سایت شخصی سایت مرکزی، حوزه ریاست
شیدا شاه غیبی کارشناس آموزشی و شورای زنان فرهیخته سایت شخصی
کامبیز کلوندی کارشناس دانشجویی ، فرهنگی و ورزشی سایت شخصی
فرناز کیایی کارشناسی اداری ومالی ، برنامه ریزی و عمرانی سایت شخصی
شایسته خزایی کارشناس پژوهش و فناوری سایت شخصی
آریز صدرپور اپراتور دبیرخانه هیات امنای استان سایت شخصی