مهندسی مکانیک - کارکنان

مصطفی آشنا مدیر گروه مهندسی مکانیک دکترای تخصصی 08733288661 داخلی 126 سایت شخصی دانشکده فنی، طبقه دوم، دفتر گروه m_ashna@iausdj.ac.ir
پرویز جلالی کارشناس آزمایشگاه مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد سایت شخصی دانشکده فنی، طبقه همکف، آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک
سهیلا عرب زاده کارشناس آموزش کارشناسی ناپیوسته 08733288661 داخلی 163 سایت شخصی دانشکده فنی، طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزشی
رامین محمدی کارشناس آموزش کارشناسی ارشد 08733288661 داخلی 163 سایت شخصی دانشکده فنی، طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزشی
خانم نصراللهی کارشناس آموزش کارشناسی پیوسته 08733288661 داخلی 163 سایت شخصی دانشکده فنی، طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزشی