1397/11/24 (9:30)

مزایده افروش اقلام و مواد مصرفی آزمایشگاه‌ها

« آگهی مزایده »

دانشگاه ‌آزاد اسلامي واحد سنندج در نظر دارد از طریق مزایده اقدام به فروش اقلام و مواد مصرفی مازاد بر نیاز آزمایشگاه‌های خود نماید. شرکت‌های متقاضی با توجه به فهرست مواد، قیمتهای پیشنهادی خود را به صورت تفکیکی یا یکجا حداکثر تا مورخ 15/12/97 به آدرس: سنندج ـ خیابان پاسداران ـ سه‌راه ادب ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج  ـ اداره حراست واحد - تحویل و یا ارسال فرمایند.

(صندوق‌پستی 35391- 66169 تلفن‌تماس :  33288676-087 -وب‌سایت: www.iausdj.ac.ir )

------------------------------------

لیست مواد مصرفی 

 

 آخرین مهلت بازدید یا ارائه و تحویل قیمت پیشنهادی :

(روز چهارشنبه 15/12/1397) خواهد بود. (غیر قابل تمدید)