دوشنبه، 8 مرداد 1397

جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان

رئیس دانشگاه ازاد اسلامی صبح امروز درحاشیه سفر به استان کردستان و جلسه شورای دانشگاه ازاد اسلامی استان کردستان از محصولات دانش بنیان واحدها و مراکز این دانشگاه در واحد سنندج بازدید کرد.