چهارشنبه، 20 شهریور 1398

ثبت نام دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد

ثبت نام دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد از 98/06/21 از طریق سایت enroll.iausdj.ac.ir  انجام خواهد شد .