چهارشنبه، 13 آذر 1398

رتبه علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال 2019