مشخصات پژوهش


عنوان پژوهش: بررسی تأثیر الگوهای کالبدی نظام استقرار بر اجتماع¬پذیری فضا در معماری هورامان

نوع پژوهش: مقاله چاپ‌‌شده

کلیدواژه‌ها: نظام استقرار، محیط انسان ساخت، اجتماع پذیری، تعاملات اجتماعی، هورامان تخت.

پژوهشگران: یوسف حمه جانی، قادر بایزیدی، جلیل سحابی

چکیده


برقراري سطح مناسبی از تعاملات جمعی در محیطهاي زندگی، به عنوان یکی از مؤلفه هاي مؤثر بر کیفیت زندگی، متأثر از ویژگیهاي محیط انسان ساخت می باشد. تعامل اجتماعی با یکدیگر و مشاهده فعالیتهاي متنوع مردم، با بوجود آوردن زمینههاي اجتماعی شدن و اجتماع پذیري به رشد فردي و اجتماعی انسان کمک میکند اما امروزه به دلیل ورود مظاهر نوگرایی به بسیاري از سکونتگاههاي انسانی و عدم وجود الگویی مدون براي نوسازي و بهسازي، شاهد تغییرات کالبدي در فضاهاي باز و از بین رفتن بافتهاي محلی و به تبع آن کاهش تعاملات اجتماعی هستیم. فقدان ارتباطات اجتماعی علاوه بر تأثیرات مخرب فردي، باعث مشکلات اجتماعی نظیر کاهش حس سرزندگی، افزایش جرم خیزي، کاهش اعتماد اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و ... میشود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تدوین الگوهاي کالبدي نظام استقرار و چگونگی تأثیر آن ها بر اجتماع پذیري فضا در ساختارهاي معماري هورامان تخت می باشد چراکه استفاده از آن ها در برنامه هاي آتی نوسازي و بهسازي میتواند تأثیرات مثبتی بر میزان تعاملات اجتماعی داشته باشد. بر این اساس روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادي و نیز مشاهدات میدانی است. بخش نهایی این مقاله نشان میدهد که چگونه نظام استقرار در محیط انسان ساخت اثر معناداري بر ارتقاي اجتماع پذیري فضاهاي کالبدي دارد و الگوهاي این نظام گاه به تنهایی و گاه در ترکیب با یکدیگر میتوانند در کمیت و کیفیت اجتماع پذیري فضاهاي عمومی در هورامان اثرگذار باشند.