مشخصات پژوهش


عنوان پژوهش: کاوش عمیق معنای خانه بومی به روش پدیدارشناسی (مطالعه موردی خانه روستایی منطقه موکریان ایران)

نوع پژوهش: مقاله چاپ‌‌شده

کلیدواژه‌ها: خانه، تجربه زیسته، معنا، پدیدا رشناسی، منطقه موکریان

پژوهشگران: بایزید گلابی، قادر بایزیدی، ارسلان طهماسبی، جلیل سحابی

چکیده


پژوهش حاضر به مطالعه کیفی معنای معماری خانه های بومی منطقه موکریان ایران از منظر پدیدارشناسی میپردازد. هدف نهایی از نگرش ناب به معماری خانه های موکریان، کشف و آشکارگی نظام معنایی حاصل از گوهر دریافت ماهیت و جوهر آ نها و فهم هستی و نحوه هستی یافتن خانه ها است. رویکرد پژوهش حاضر، پدیدارشناسی و نظام تجزی هوتحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی آن، کیفی -روش نظریه ونمانن و روش MST - است. محقق با حضور در منطقه موردپژوهش و غوطه وری در معماری خانه های موکریان و انجام مصاحبه های باز و عمیق و ثبت تحریرهای میدانی در ذیل سرفصلهای تجربه زیسته، تجربه نیابتی و خصائص هستندگی نسبت به گردآوری اطلاعات اقدام نموده و تفاسیر مهم، 87 عبارت و 15 تم معنی به عنوان مؤلفه های اصلی معنابخش خانه های بومی موکریان شناسایی و تدوین گردید. با یکپارچه کردن، مقایسه، و تعمق پیرامون معیارهای به دست آمده، یک مقوله هسته تحت عنوان "خانه موکریا ن: بازنمو ن خویشتن، تجلی حس بودن و تبیین هستی انسان" به عنوان معنای حقیقی خاص خانه های منطقه موکریان ایران انتخاب گردید.