مشخصات پژوهش


عنوان پژوهش: رهیافتی بر آموزش پویا و هدفمند دروس پایه معماری

نوع پژوهش: مقاله چاپ‌‌شده

کلیدواژه‌ها: آموزش پويا و هدفمند معماری، دروس پايه، خلاقيت، انگيزه تحصيلی، هوش هيجانی.

پژوهشگران: بابک مطیعی، فاطمه مهدیزاده سراج، قادر بایزیدی

چکیده


روشهای تدریس دروس پایه معماری باید به گونه ای باشند که موجب توسعه احساسات شخصی و کسب اعتماد به نفس نوآموزان گردد، لذا آموزش مناسب در آتليههای دروس پایه از اهميت ویژهای جهت ارتقاء مهارتهای نوآموزان برخوردار میباشد. هدف این پژوهش کيفی، آسيب شناسی آموزش معماری در دروس پایه و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقاء توانمندیهای نوآموزان میباشد. بر این اساس، با استفاده از مصاحبه با اساتيد و فارغ التحصيلان معماری و بررسی آثار دانشجویان در دروس پایه به استخراج مفاهيم مرتبط با آموزش معماری در دروس پایه با استفاده از نظریه زمينه ای پرداخته و با استفاده از تحليل SWOT فرصتها و تهدیدهای آموزش دروس پایه مشخص گردیده و راهکارهای مناسب جهت آموزش پویا و هدفمند معماری ارائه گردید. نتایج حاکی از این میباشد که با استفاده از آموزش ترکيبی و همزمان دروس پایه، تهيه طرح درس مشترك و پيوستگی تمرینها در جهت واقعی تر نمودن آنها، تاکيد بر تمرینهای فردی و گروهی و با تاکيد بر ارتقاء انگيزه، هوش هيجانی و خلاقيت نوآموزان معماری میتوان به آموزشی پویا و هدفمند دست یافت.