مشخصات پژوهش


عنوان پژوهش: راه¬کار¬های معماری پیشگیری از وقوع جرم در مجموعه¬های مسکونی باز در سطح واحد مسکونی

نوع پژوهش: مقاله چاپ‌‌شده

کلیدواژه‌ها: معماری، پیشگیری وضعی از جرم، سطح واحد مسکونی، کنترل دسترسی، طراحی.

پژوهشگران: سید امین سیدین، مهرداد جواهریان، حسین آقابابایی، قادر بایزیدی

چکیده