مشخصات پژوهش


عنوان پژوهش: سنجش تداوم حضور در فضای عمومی شهری و عوامل موثر برآن (نمونه موردی پارک خانواده شهرمهاباد)

نوع پژوهش: مقاله چاپ‌‌شده

کلیدواژه‌ها: تداوم حضور، فضاهای عمومی، مولفه های فضای جمعی، پارک خانواده

پژوهشگران: سیامند معروفی، قادر بایزیدی

چکیده