معرفی


انور احمدی


حقوق
حقوق جزاوجرم شناسی
دانشجوی دکتری
مربی


دانشکده علوم انسانی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد