معرفی


فرهاد سنگین آبادی


زیست شناسی
بیوفیزیک
دکتری تخصصی
مربی
کردستان- سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- دانشکده علوم پزشکی- گروه زیست شناسی
09120918232
دانشکده علوم پزشکی
fs.biophysics1984@gmail.com

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


بیوفیزیک مولکولی - رادیوبیولوژی - بیوشیمی فیزیک سلولی و پدیده های انتقال - بیوانرژتیک - بیوفیزیک پزشکی و دارویی - بیوفیزیک سرطان

مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد