معرفی


سامان شیخ اسمعیلی


مدیریت
مدیریت بازرگانی
دانشجوی دکتری
مربی
دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی

دانشکده علوم انسانی
s.sheikhesmaeili@iausdj.ac.ir

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد