دانشکده دامپزشکی و کشاورزی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: زراعت
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: علوم دامی
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: شیلات
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: زراعت
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: دامپزشکی
ایمیل: razizbeigi@yahoo.com
مکان: گروه فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج ، ایران. صندوق پستی : 36531/63178