دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: جامعه شناسی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
ایمیل: ebrahimshiramiry@yahoo.com
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، گروه زبان انگلیسی
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حسابداري
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: اقتصاد
ایمیل: 16@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مدیریت
ایمیل:
مکان: