دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: اقتصاد
ایمیل: 18@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: آموزش زبان انگليسي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حسابداري
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مديريت بازرگاني
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حقوق خصوصی
ایمیل:
مکان: