دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حقوق بین الملل
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حسابداري
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: فلسفه تطبیقی
ایمیل: zamani@iausdj.ac.ir
مکان: سایت مرکزی، معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: ادبيات فارسي
ایمیل: 13@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: علوم اجتماعی
ایمیل: jalilsahabi@iausdj.ac.ir
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، گروه علوم اجتماعی