دانشکده علوم پزشکی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: پزشكي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: مامايي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: پرستاری
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: مامایی جامعه نگر
ایمیل: Nikta.tavananezhad@gmail.com
مکان: ایران، استان کردستان، شهرستان سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشکده علوم پزشکی، گروه مامایی
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: پرستاری
ایمیل:
مکان: