دانشکده علوم پزشکی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: آموزش مامایی
ایمیل: farahhoorijani@yahoo.com
مکان: ایران، استان کردستان، شهرستان سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج، دانشکده علوم پزشکی، گروه مامایی
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: پرستاری
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: فیزیولوژی گیاهی
ایمیل: mkh1284@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: زیست شناسی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
ایمیل: Rahimianzarif_b@iausdj.ac.ir
مکان: Department of biology, Islamic Azad university, Sanandaj branch, Sanandaj, Iran