دانشکده علوم پزشکی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: پرستاری مراقبت های ویژه بزرگسالان
ایمیل: pegah.salahshoor@iausdj.ac.ir
مکان: خیابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم پزشکی
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: بیوفیزیک
ایمیل: fs.biophysics1984@gmail.com
مکان: کردستان- سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- دانشکده علوم پزشکی- گروه زیست شناسی
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: پرستاری
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: پرستاري
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: پرستاری
ایمیل:
مکان: