دانشکده علوم پزشکی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: پرستاری
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: زيست شناسي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: زیست شناسی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی
ایمیل: 6@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: مشاوره در مامایی
ایمیل: manochehribehnaz@gmail.com
مکان: ایران استان کردستان شهرستان سنندج خیابان پاسداران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده علوم پزشکی - پرستاری مامایی