دانشکده علوم پزشکی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: بیوشیمی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: پرستاري
ایمیل: rosenajafi8@gmail.com
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی سنندج . دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: مامايي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: زیست شناسی
ایمیل:
مکان: