دانشکده علوم پزشکی - طرح درس اعضای هیات علمی گروه پرستاری نیمسال دوم 97-98


ردیف عنوان فایل دانلود
1 اپیدمیولوژی و مبارزه بابیماریها.docx دانلود
2 اصول و مهارت.docx دانلود
3 2-97طرح درس انگل پرستاری-.docx دانلود
4 اخلاق پرستاری.docx دانلود
5 انگل شناسی پرستاری.docx دانلود
6 بررسی وضعیت سلامت.docx دانلود
7 پرستاری کودک سالم.docx دانلود
8 پرستاری بزرگسالان سالمندان1.docx دانلود
9 پرستاری بزرگسالان سالمندان (2).docx دانلود
10 روانشناسی.docx دانلود
11 تشریح.docx دانلود
12 زبان تخصصی طرح درس.docx دانلود
13 طرح درس کودک سالم اسماعیل پور (1).doc دانلود
14 طر ح درس بهداشت روان 2.docx دانلود
15 طرح درس بیوشیمی.docx دانلود
16 طرح درس بهداشت روان 1.docx دانلود
17 طرح درس پرستاری بهداشت جامعه 1.docx دانلود
18 طرح درس پرستاری ایمونو -.docx دانلود
19 طرح درس پرستاری سلامت جامعه docx.docx دانلود
20 طرح درس تغذیه و تغذیه درمانی.docx دانلود
21 طرح درس فوریت.docx دانلود
22 طرح درس داروشناسی.docx دانلود
23 فرآیند یادگیری و اصول آموزش به مددجو.docx دانلود
24 طرح درس کودکان.docx دانلود
25 مفاهیم پایه پرستاری.docx دانلود
26 مادران.docx دانلود