معاونت آموزشی - شرح وظایف- حوزه آموزش


ردیف عنوان فایل دانلود
1 شرح وظايف و نحوه انتخاب شورا و مديران گروه هاي آموزشي در رشته هاي علوم پزشكي و غيرپزشكي.PDF دانلود
2 شرح وظايف مدير گروه.pdf دانلود
3 شرح وظايف اداره امتحانات.pdf دانلود
4 شرح وظايف کارشناسان آموزش ا .pdf دانلود
5 شرح وظايف مدير آموزش دانشکده.pdf دانلود