معاونت آموزشی - لیست مدیران و کارشناسان گروه- به تفکیک دانشکده ها


ردیف عنوان فایل دانلود
1 پرستاری و مامایی.pdf دانلود
2 دامپزشکی.pdf دانلود
3 علوم انسانی.pdf دانلود
4 علوم پایه .pdf دانلود
5 علوم تربیتی .pdf دانلود
6 فنی.pdf دانلود
7 کشاورزی.pdf دانلود