گروه های آموزشی                             

  •            پرستــــــــــــــــــاری     

                            معرفی و وظایف  مدیرگروه

                            اعضای هیأت علمی 

                            طرح درس

                            برنامه آموزشی

 

  •         روانشناسی بالینی
  •                             معرفی و وظایف  مدیرگروه

                                اعضای هیأت علمی 

                                        طرح درس

                                برنامه آموزشی