نام و نام خانوادگی : اطهره نجفی

مرتبه علمی :  مربی

رشته تحصیلی : پرستاری 

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

نشاني الكترونيكي :rosenajafi8@gmail.com

رزومه

 

شرح وظایف مدیران گروهای آموزشی

1- تهیه برنامه اجرایی،آموزشی، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس مصوبات شورای دانشگاه قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی و گزارش آن به ریس دانشکده یا معاون آموزشی.

2- ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و برنامه های اجرایی،آموزشی،   پژوهشی خدماتی و تکالیف عمومی به هریک از اعضا گروه و رعایت نظم و انضباط و نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی مرتبط با گروه.

3- تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضا گروه و تسلیم آن به ریس دانشکده.

4-تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات و پیشنهاداها و نظریات جمعی گروه به ریس دانشکده یا معاون آموزشی.

5-شرکت در جلساتی که از طریق ریاست واحد،  معاونین واحد،سرپرست و معاونین دانشکده دعوت به عمل می آید.

6-ارزیابی با کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رییس دانشکده یا معاون آموزشی.

7-انجام کلیه مکاتبات رسمی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی، مالی و تهیه لوازم، کتاب ها و نشریات مورد نیاز گروه.

8-تقسیم بندی دانشجویان براساس سال ورودی بین اساتید گروه بعنوان اساتید مشاور، جهت ارائه مشاوره به دانشجویان هنگام اخذ واحد برای دروس پیشنیاز.

9-پیگیری امور مربوط به دروس کارآموزی، کارورزی، عملیات صحرایی و ... .

10-پیشنهاد تجهیز و راه اندازی گارگاه ها و آزمایشگاهها بر اساس سر فصل دروس.

۱1-ارائه طرح های پژوهشی که توسط گروه آموزشی و یا با همکاری سایر گروه ها آماده انجام می باشد برای تصویب به شورای پژوهشی واحد دانشگاهی.

۱2-بررسی و تایید پایان نامه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در شورای گروه و ارسال آن به معاونت پژوهشی واحد دانشگاهی.

۱3-اظهار نظر درباره پذیرش دانشجویان انتقالی و میهمانی و تعیین کمبود واحد های درسی.

۱4-نظارت بر حسن انجام وظایف محوله به اعضای هیات علمی گروه اعم از حضور و غیاب، اعلام به موقع نمرات امتحانی و نظارت در پرداخت حقوق یا حق التدریس اعضای هیات علمی.

۱5-پیشنهاد تشکیل سمینار ها، کنفرانس ها و سخنرانی های علمی با هماهنگی ریس دانشکده یا معاون آموزشی. 

۱6-اظهار نظر درمورد دعوت به همکاری مدرسین مدعو و تقاضای جذب اعضای هیات علمی جدید، بورسیه ها و ماموریت های علمی اعضا گروه و ارایه پیشنهاد به معاون آموزشی دانشگاهی.

۱7-تهیه گزارش های ادواری یا موردی از پیشرفت یا ضعف های علمی و آموزشی گروه برای ریس دانشکده یا معاون آموزشی.

۱8-بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۱/۱۱ مورخ ۲۵/۱۲/۸۴ (وظایف فرهنگی مدیران گروه)تا جایی که مغایر به این بخشنامه نباشد کماکان به قوت خود باقیست.

19- انجام امور مربوط به نظارت بر وضعیت تحصیلی دانشجویان گروه و نیاز سنجی دروس دانشجویان در هر ترم به تفکیک نوع دروس و تعداد کلاسهای لازم.