1

مساحت کل دانشکده

2098/60m2 در 4 طبقه

2

متراژ هر طبقه

540/85 m2

3

تعداد کلاس ها

7 به متراژ 672/10 m2

4

سالن کتابخانه

124/64 m2

5

مرکز کامپیوتر

42/60 m2

6

فضای اداری

390/24 m2

7

اتاق اساتید

فضای اختصاصی m2 4/88 - فضای عمومی 99/39 m2

8

سرویس های بهداشتی

64/23 m2

9

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

فضای اختصاصی در دانشکده پرستاری- مامایی 2/65 m71

فضای اختصاصی در دانشکده فنی 480 m2