شماره دانشگاه

 

3-33288661 087
(داخلی دفتر دانشکده پرستاری و مامایی 109)
شماره تماس و فاکس دانشکده

08733235826
آدرس پستی دانشگاه

سنندج
خیابان پاسداران سایت مرکزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی 6616935391
پیام رسان سروش @nursing. midwifery