1- عقد تفاهم نامه با بهزیستی استان کردستان در زمینه برگزاری دوره آموزشی مربیگری مراکز مهد کودک و پیش دبستانی تحت نظارت سازمان بهزیستی

2- عقد تفاهم نامه با شرکت ملی گاز استان کردستان در زمینه برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی کارکنان و مدیران شرکت

3- عقد تفاهم نامه با مدیریت تامین درمان استان در زمینه برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی کارکنان و مدیران تامین اجتماعی استان

4- عقد تفاهم نامه با نظام مهندسی استان در زمینه برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مهندسین