1- دوره آموزش نقاشی کودکان(هر پنجشنبه، ویژه کودکان اساتید، کارکنان و دانشجویان)

2- دوره RN پرستاری( هر سه شنبه، مخصوص دانشجویان پرستاری)