آدرس: سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ساختمان اداری مالی، طبقه همکف، مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت

آدرس کانال تلگرام:         t.me/iausdjmat 

تلفن مرکز:    33288665-087