نتیجه جستجو: 8 نفر
 دانشکده فنی و مهندسی
 رشته تحصیلی: مهندسي صنايع، تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
 ایمیل: k.chalaki@gmail.com
 مکان: سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع
 دانشکده فنی و مهندسی
 رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
 ایمیل:
 مکان:
 دانشکده فنی و مهندسی
 رشته تحصیلی: مهندسي صنايع
 ایمیل:
 مکان:
 دانشکده فنی و مهندسی
 رشته تحصیلی: مهندسي صنايع
 ایمیل:
 مکان:
 دانشکده فنی و مهندسی
 رشته تحصیلی: مهندسي صنايع
 ایمیل:
 مکان:
 دانشکده فنی و مهندسی
 رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
 ایمیل: salah340340@yahoo.com
 مکان:
 دانشکده فنی و مهندسی
 رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
 ایمیل: H_Golpira@iausdj.ac.ir
 مکان: گروه مهندسی صنایع، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، کردستان، ایران
 دانشکده فنی و مهندسی
 رشته تحصیلی: مهندسي صنايع
 ایمیل: omid.momen@aut.ac.ir
 مکان: