9 تا 10         10 تا 11       11 تا 12  12 تا 13
شنبه              مطالعه       مراجعه دانشجو      مراجعه دانشجو       مراجعه دانشجو
یک شنبه                    جلسه دانشکده          جلسه دانشکده       جلسه دانشکده    مراجعه دانشجو
دوشنبه           مطالعه      مراجعه دانشجو     مراجعه دانشجو       مراجعه دانشجو
سه شنبه              پژوهش   مراجعه دانشجو   مراجعه دانشجو       مراجعه دانشجو  
چهار شنبه        جلسه گروه   جلسه گروه    مراجعه دانشجو   مراجعه دانشجو
پنج شنبه - - - -